OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oświadcza, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 34/XII/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. oraz uchwały Zarządu nr 2/17/12/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., przyjął do stosowania Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej "Zasady") przyjęte uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.07.2014 r. w sprawie wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (Dz. Urz. KNF z 2014 r. poz. 17).

Stosując się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, Bank wdrożył postanowienia dokumentu w jak najszerszym zakresie. Jednakże ze względu na możliwość przewidzianą w Zasadach, biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności oraz nadmierną uciążliwość kompleksowego wprowadzenia, odstąpił od stosowania następujących zapisów:

1. §7 ust. 5 Zasad w brzmieniu:

"Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego", gdyż zgodnie z postanowieniami art. 18 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016r. poz. 21, z późn. zm.) oraz Statutu Banku, wszyscy udziałowcy Banku mają dostęp do uczestnictwa w zebraniach Grup Członkowskich, które stanowią o wyborze przedstawicieli do Organu Stanowiącego.

2. §10 ust. 1-3 Zasad w brzmieniu:

1. Przeprowadzenie transakcji z podmiotem powiązanym powinno być uzasadnione interesem instytucji nadzorowanej i powinno być dokonane w sposób transparentny.

2. Transakcje z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną instytucji nadzorowanej lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem wymagają zasięgnięcia opinii organu nadzorującego. Jeśli członkowie organu nadzorującego zgłoszą zdanie odrębne, informację oraz powody zgłoszenia zdania odrębnego zamieszcza się w protokole.

3. W przypadku, gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje organ stanowiący wszyscy udziałowcy powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków, na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację instytucji nadzorowanej.” Ze względu na fakt, iż nie posiada podmiotów powiązanych, z którymi pozostaje w relacjach dominacji lub zależności.

3. §12 ust.1 i ust. 2 Zasad w brzmieniu:

"1. Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.

2. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej..." w związku między innymi z przepisami art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 zwanego dalej CRR, gdzie uznaje się, że zasilenie w postaci zwiększenia wartości funduszu udziałowego nie determinuje wzrostu wartości funduszy własnych Banku. Ponadto nie istnieje alternatywna możliwość zasilenia Banku przez udziałowców, w kontekście wsparcia niezbędnego do utrzymania płynności.

4. §21 ust.1 - 2 Zasad w brzmieniu:

"1. W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi.

2. W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.", gdyż zasady te mogą pozostawać w sprzeczności z art. 45 § 2 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016r. poz. 21, z późn. zm.) oraz w sprzeczności ze Statutem Banku, kształtowanym przez przedmiotową Ustawę, gdzie przewiduje się, że członkiem Organu Nadzorującego może być wyłącznie członek Banku.

5. §28 ust. 1 zdanie drugie Zasad, w zakresie wynagradzania członków Organu Nadzorującego powołanych do pracy w komitetach, w brzmieniu:

"Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.", ze względu na fakt, iż w ramach Organu Nadzorującego nie powołano do życia żadnych komitetów.

Rozdział 9 Zasad, który określa zasady wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, ze względu na fakt, iż Bank nie prowadzi działalności w przedmiotowym zakresie.

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

Kursy walut

notowanie z dnia 16 stycznia 2018 · 16:00

0
euro
0
dolar amerykański
0
funt szterling
0
frank szwajcarski

Zadzwoń do nas